กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กระทรวงสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ กระทรวงพลังงาน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)