ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        
 • ปีงบประมาณ 2518 เริ่มก่อตั้ง โดยอาศัยอาคารของศูนย์กามโรค เป็นที่ตั้งสำนักงาน โดยใช้ชื่อว่า 'หน่วยซ่อมบำรุง จังหวัดสงขลา'
 • ปีงบประมาณ 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ช่างบำรุงเขตสงขลา”
 • ปีงบประมาณ 2523 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างสำนักงานใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากสถาบันราชภัฏสงขลา
  หรือวิทยาลัยครูสงขลา ในขณะนั้น ขอใช้ที่สำหรับสร้างอาคาร และได้รับความอนุเคราะห์ จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2526 โดยสำนักงานตั้งอยู่
  เลขที่ 171 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
 • ปีงบประมาณ 2549 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 2,694,000.-บาท ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • ปีงบประมาณ 2556 มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเขตบริการสุขภาพ กำหนดเขตบริการสุขภาพ ที่ 1 - 12 จึงทำให้เดิมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) สังกัดกองวิศวกรรมการแพทย์
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา มีสาขาอยู่ที่จังหวัดสงขลา
  มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • ปีงบประมาณ 2560 มีคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้งและปรับปรุงหน่วยงานภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12
  ซึ่งสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา (แยกกับสำนักงานฯ สาขายะลา ซึ่งปรับเป็นสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดยะลา)
  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
       มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006507 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560