สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 แบบสขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2566