สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 แบบสขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566