สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566