ผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) ปีงบประมาณ 2566