สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 สขร มิ.ย.