สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2564