ประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565