สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564