การศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 12 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เอกสารการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุข