สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 สขร.มิถุนายน 2565