แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565