ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2



 การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2