สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 สขร.คุลาคม 2565