ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์