ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเต