ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์