ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับจ้างเ