สรุผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 มกราคม 2561