สรุผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561